om samtalet

 

 

Att komma själv

 

 

 

 

 

Egna samtal kan man komma till i rådgivande syfte eller behandling. Det finns många anledningar till att välja egna samtal. Man kan behöva ett bollplank för en uppkommen situation, hjälp för dålig självkänsla, nedstämdhet eller hjälp att hantera en krissituation i privatlivet eller yrkesutövningen. Problemen har ibland sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Hur vi formar våra liv hänger ofta samman med vad vi själva har vuxit upp med; hur kontakten till våra föräldrar såg ut, vilka regler vi lärde oss liksom vilka förebilder och värderingar vi mötte och införlivade. Vår bakgrund har en viktig betydelse för oss och möjlighet att påverka nutiden. Ibland kan vi få anledning till att vilja förstå mer om oss själva och hitta vägar till förändring. I samtalet ligger dock fokus alltid på att hantera svårigheter såsom de uppenbarar sig idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Att komma tillsammans

 

 

 

 

Par- och familjesamtal kan man komma till när en svårighet angår flera personer i den nära relationen. Vi kan fastna i negativa samspelsmönster där besvikelser och konflikter tagit överhanden och där det känns svårt att hitta utvägar. Efter en tid kan rigida eller insnärjda positioner utvecklas. Man orkar inte bry sig längre om varandra och man vänder sig till andra intressen eller så blir relationen överengagerad och insnärjd i varandras privata sfärer där relationen känns trång och kontrollerande. Båda alternativen medför missnöje, konflikter och ofta en upplevelse av bristande kommunikation. Par- och familjesamtal erbjuder nya sätt att kommunicera på. Samtalen sker i en positiv anda med bibehållen respekt och trygghet. Några exempel på varför man söker sig till par- och familjesamtal är:

 

  • Att vårda och förbättra kommunikation och passion för varandra i en redan fungerande relation.

 

  • Att hitta ett konstruktivt sätt att närma sig konfliktdrabbade områden för att uppnå en förbättrad kommunikation och ett bättre samarbete.

 

  • Att efter beslut om skilsmässa/separation göra en värdig avslutning på relationen.

 

  • Att förbättra relationen till sin f.d. partner kanske p.g.a. gemensamma barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att komma med barn- och ungdomar

 

 

 

Barn och ungdomar lever och verkar i relation till sin familj och närmaste nätverk. Ju yngre barn är desto mer beroende av sina föräldrar eller vårdgivare är de. Kontakten och relationen har därför betydelse för hur barn agerar och reagerar. För att förstå ett barns beteende behöver man också förstå barnets sammanhang och för att förändra ett barns beteende behöver man också ta hänsyn till hur barnet tillgodogör sig den övriga familjens och nätverkets styrkor och tillgångar.

 

Föräldrar har olika uppgifter beroende på barnets utvecklingsfas. Det är viktigt att föräldrar anpassar sig till barnets utveckling och utvecklas tillsammans med barnet. Föräldrarna är de viktigaste rollmodellerna för barnet och den viktigaste länken mellan barnet och samhället. Därför är en investering i ett gott föräldraskap också en god investering i barnets fortsatta välbefinnande och utveckling.

 

För barn/ungdomar med svårigheter är föräldrarnas delaktighet och engagemang en viktig tillgång i ett förändringsarbete. Behandlingen kan vara individuell men kan också ske tillsammans med föräldrar där vi utifrån en positiv människosyn i ett tillåtande klimat och förtroendefull relation tillsammans utforska vilka tillgångar som finns och möjligheter till förändring.

 

 

 

 

 

 

 

 

Våld i nära relation

 

 

 

 

Våld är alltid en oacceptabel handling oavsett vilka provokationer som föregått eller hur ädla syftena än må vara. Våld har en starkt nedbrytande effekt på den som drabbas. Barn är alltid offer även om våldet inte är direkt riktat mot dem.

 

Våld har många ansikten. Oftast tänker vi kanske på det fysiska våldet som ger synliga konsekvenser och som är lättast att prata om. I vartannat fall av fysiskt våld förekommer också ett sexuellt våld där den sexuella relationen inte sker på lika villkor. Psykiskt våld är mer subtilt och handlar om att kränka den andre genom ord. Nedlåtande kommentarer, förolämpningar, hot om att ta sitt liv och begränsningar i rörelsefriheten är exempel på detta. Lite vardagligt brukar vi kalla det för skrik och gap. Materiellt våld, dvs. att slå sönder saker har liksom det latenta våldet, eller den besvärande tystnaden, som syfte att skrämma eller hota.

 

Det finns olika förklaringsmodeller till varför våld uppstår i nära relation. Vissa lägger större ansvar på individen medan andra mer betonar samspelet i relationen. Gemensamt för dessa är dock att våld alltid uppstår ur ett behov av förändring antingen som individ eller som par/familj. Våld är en effektiv men kortsiktig lösning. Vissa, både offer och förövare, vill arbeta själva för en lösning på våldet medan andra väljer att arbeta på en lösning tillsammans med de som är inblandade i våldet.

 

Vi har en stor lyhördhet för vilken väg den enskilde eller paret önskar gå. För oss är det viktigt att du känner dig förstådd och respekterad under samtalet. I samtalet har du möjlighet att tydliggöra frågeställningar som underlättar för att fatta viktiga beslut i ditt liv. Samtalet kommer därför att skräddarsys efter just din situation.